Garantie en conformiteit

De ondernemer ( Mendy Obma) staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (VOORDAT het product word retour gezonden aan HipLeven Fashion & Gifts) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan HipLeven Fashion & Gifts. Dit mag per email ( info@hipleven.nl) of per Whats-app ( 06-53293233) Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 48 uur na levering aan HipLeven Fashion & Gifts schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en voorzien van originele kaartje. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de klant door HipLeven Fashion & Gifts gegrond worden bevonden, zal  HipLeven Fashion & Gifts haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van  HipLeven Fashion & Gifts en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van HipLeven Fashion & Gifts) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van  HipLeven Fashion & Gifts gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van  HipLeven Fashion & Gifts voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

HipLeven Fashion & Gifts is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens HipLeven Fashion & Gifts in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van  HipLeven Fashion & Gifts en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

5.7 Het pullen/pluizen van onze shirts valt niet onder garantie. Pullen ontstaat dmv wrijving met andere materialen en daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.

 

Klachtenregeling:

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. 

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@HipLeven.nl. 

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is

het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur
via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.


Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te
melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te
vinden op http://ec.europa.eu/odr.


Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om
uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

  
De waardering van hipleven.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 10.0/10 gebaseerd op 11 reviews.
Chat openen
1
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?